Wednesday, March 1, 2023

POST 27 for March2023 the forms NGU BO and TINH MAT - Five Meridians and HIDDEN INNER ENERGY - Phan Hoang

 

POST 27 for March2023   

-List of published subjects by posts

-The forms NGU BO and TINH MAT 

- Five Meridians and HIDDEN INNER ENERGY 

-The names of movements

-The Charts of Meridians


 

 

 

 

 

 www.vietchidaoofficial.blogspot.com

POST 27

For MARCH 2023

  Welcome to Post 27 with

NGU BO  and

TINH MAT

   

 

 

 

 

In this post you will find the important documents on the forms NGU BO and TINH MAT

 

They are two separate forms/quyen but closely related for both are teaching about the meridians and inner energy.

NGU BO starts with the first five meridians then TINH MAT will follow with the rest.

Please enjoy the practice and discover the life philosophy and the hidden energy of these movements.

 HAVE A GREAT DAY

  

 

 

 

 

 

 

 

F RECORD OF PUBLICATION

VIETCHIDAO 2020-2023

WWW.VIETCHIDAOOFFICIAL.BLOGSPOT.COM

  

LIST PUBLICATIONS

 by POST 01 to POST 27

 

TIEP XUAN (Post 01, Post 02)

DAI HOANG  (Post 03)

FIVE STANCES (Post 03)

NGOC DINH   (Post 04)

THAN HO  (Post 05)

VO HA  (Post 06)

HA THU  (Post 07)

THIEN HA  (Post 08)

HOANH SON  (Post 09)

TUE MON, TUE TU  (Post 10)

TAN VIEN  (Post 11)

POSTURES, COMPENDIUM (Post 12)

LOI HO  (Post 13)

BAI DI XA  (Post 14, Post 15) 

BAT KHI Card (Post 15, Post 19)

SINH LO  (Post 17)

KHAI MON  (Post 18)

BAT KHI  (Post 19)

BAT LINH  (Post 20)

SONG DIEP  (Post 21)

THAN XA  (Post 22)

BAI DI XA advanced  (Post 23)

VAN LY  (Post 24)

COMPENDIUM 2023  Important New Year  (Post 25)

LUC THE Six Postures (Post 26, Feb. 2023)

NGU BO and TINH MAT (Post 27 March 2023)

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 www.vietchidaoofficial.blogspot.com

POST 27

For MARCH 2023

  Names of movements in

 NGU BO  and

 TINH MAT

   

 

 

 

 

Ngũ Bộ / Five Meridians

1 - Thủ Phế đại nhật liên hoa / Lungs

2 - Thủ Đại Trường bất cụ ấn / Large Intestine

3 - Túc Vị khai nhãn độ quần sinh / Stomach

4 - Tỳ Kinh vô lượng quang thủ / Spleen

5 - Tâm Kinh tự tại an nhiên / Heart

 

TINH MẬT/ HIDDEN INNER ENERGY

1 - Tiểu Trường tịnh quán pháp / Intestines

2 - Bàng Quang điểm thận du  /  Urinary Bladder

3 - Nhiễu Yêu thanh nhiệt chiêu /  The Waist

4 - Thận Kinh hành nhân thủ  /  Kidneys

5 - Hồng Lạc trấn cao sơn  / Noble Bird

6 - Tâm Bào vô sở trụ  /  Free Heart

7 - Phượng Hoàng sào nam chi / Phoenix

8 - Lạc Điểu khai nhãn quan  / Vision

9 - Tam Tiêu độ quần  sinh / Triple Heater

10 – Đởm Lược phá sân si  /  Courage

11 - Tí Ngọ thụ chân tâm /  Truth

12 - Can Trường thâm hải để / profound Faith

13 - Chuyện bộ điểm âm giao / Three Meridians Point

14 - Trực cước phá u minh / Direct Kich

15 - Trụ bộ thọ tâm ấn /  Mental Seal

16 - Lạc điểu kiến diện mục / Seeing the Truth

17 - Trực chỉ chân như /  Direct Knowledge

18 - Xuyên tâm đốn ngộ / Mental Transmission

19- Tí ngọ án kiểm /  Sacred Sword

20- Trực cước phá tham nghi / Right Kick

21 - Trụ bộ bảo tâm ấn / Mental Seal

22 - Đại bàng thiên vũ / Eagle

23 - Thuyền nhân chuyển trạo / Boatmen 

24 - Tản viên đả đồng cổ / Bronze Drum

25 - Thanh nữ bái sư /  Salutation to the master

26 - Tịnh Thân điều khí / Purity

27 - Viên mãn nguyệt cầu / Accomplishment

28 - Hồi bộ an nhiên tự tại /  Great Calmness

 

 

 
end POST 27 No comments:

Post a Comment

POST 27 for March2023 the forms NGU BO and TINH MAT - Five Meridians and HIDDEN INNER ENERGY - Phan Hoang

  POST 27 for March2023    -List of published subjects by posts -The forms NGU BO and TINH MAT  - Five Meridians and HIDDEN INNER ENERGY  -T...